نهایی ترین کانون مرکز، کانون خانواده میباشد

هریک از اعضای مرکز که متاهل شود وارد این کانون شده تا در قالبی جدید با دوستان فرهنگی خود معاشرت کند ، در مراسم فعالیت کند، و رشد کند و باعث رشد شود.

این روند باعث تعامل بیشتر نسل جدید با افراد مجرب و متخصص مرکز شده و به سبب ان انتقال تجارب و اخلاق فرهنگی صورت میگیرد، مشارکت در مراسم مذهبی به حد اکثر میرسد و در نهایت سیر تربیتی مرکز فرهنگی تکمیل میگردد.
هیئت خانوادگی : درهر ماه یک جلسه تشکیل میشود و مخاطب آن همه ی اعضای متاهل و همسران آن ها میباشند در هر رده سنی که هدف آن توسلی به اهل بیت و در پایان دورهمی و تجدید دیدار میباشد.

کارگروه ها: شامل زمینه فعالیت مشخص و تخصصی میباشد که اعضا به طور دلخواه در یک یا چند کارگروه فعالیت خواهند کرد.

در زیر به این کار گروه ها میپردازیم

کارگروه قرآنی: اجرای ختم قرآن بصورت گروهی و غیرحضوری، برگزاری جلسات تفسیر قران، اخلاق قرانی و حفظ قران.

کارگروه تربیتی: برگزاری کلاس های همسر داری، فرزند اوری، تربیت فرزند، نقش پدری/ مادری و طب اسلامی

کارگروه اقتصاد: ایجاد دوره های مهارتی کسب و کار وکار آفرینی، کلاس های انتقال تجارب، گروه های هم افزایی مشاغل در شغل های مرتبط و برگزاری کلاس های مدیریت اقتصادی خانواده

کارگروه خیریه: فعالیت در خیریه قدس در قالب های مالی، شناسایی خانواده های نیازمند، بسته بندی ارزاق و توزیع آن ها